Ελεγκτικό Συνέδριο — der Rechnungshof

Der Rech­nungs­hof ( Ελεγκτικό Συνέδριο), zusam­men mit dem Areo­pag (Άρειος πάγος) und dem Staats­rat (Συμβούλιο της Επικρατείας) eines der drei höchs­ten grie­chi­schen Gerich­te. Wäh­rend Areo­pag und Staats­rat funk­tio­nal im Wesent­li­chen dem Bun­des­ge­richts­hof (Zivil- und Straf­sa­chen) bzw. dem Bun­des­ver­wal­tungs- und Bun­des­so­zi­al­ge­richt ent­spre­chen, übt der Rech­nungs­hof sowohl exe­ku­ti­ve Funk­tio­nen (als Rech­nungs­hof) als auch Recht­spre­chungs­funk­tio­nen (im Hin­blick auf Strei­tig­kei­ten über Beam­ten­pen­sio­nen und Beam­ten­in­nen­re­gress) aus.

2 Gedanken zu „Ελεγκτικό Συνέδριο — der Rechnungshof

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert